Restart, Shutdown, Hibernate… with command line

Shutdown máy tính ngay lập tức:

Mặc định Windows sẽ đặt 30 giây đếm ngược đối với tất cả các dòng lệnh để SHUTDOWN, giúp các bạn có thể kịp thời “thu hồi” lệnh nếu “nhầm”. Thêm lựa chọn /p máy tính sẽ shutdown ngay lập tức.

shutdown /p

Restart máy tính

Để khởi động lại máy tính, các bạn sử dụng dòng lệnh sau:

shutdown /r

Nếu như các bạn muốn máy tính reboot ngay lập tức, có thể sử dụng thêm lựa chọn /t 0. Lựa chọn /t 0 sẽ đặt thời gian chờ lệnh có tác dụng là 0 (không) giây. /t được đặt nằm trong khoảng giữa 0 và 600 giây (0 đến 10 phút). Ví dụ sau sẽ giúp máy tính Reboot ngay lập tức:

shutdown /r /t 0

Shutdown máy tính với thời gian chờ là 10 giây:

Tương tự như trường hợp trên, tuy nhiên chúng ta sẽ nhập giá trị thời gian chờ là 10 thay vì 0sau lựa chọn /t. Ví dụ với dòng lệnh dưới đây, máy tính sẽ shutdown sau 10 giây:

shutdown /s /t 10

Hibernate (Ngủ đông):

Dòng lệnh dưới đây sẽ đưa máy tính về trạng thái ngủ đông (hibernation) trong vòng 30 giây:

shut down /h

Restart, Shutdown, Hibernate… with command line

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top